Glossar Joshua

Ab     Aramäiach: Monat August

Aba   Aram.: Vater

Adonai Alaha  Aram.: Gott der Herr